Xarxa Natura 2000

El Turó de Montcada està dins de la Xarxa Natura 2000, que implica això?.

L’objectiu de la Xarxa Natura 2000 és mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitat i les espècies d’interès comunitari. Implica que hi ha una sèrie de restriccions i limitacions.
La inclusió d’un territori en la Xarxa Natura 2000 comporta el deure, per part dels propietaris, d’acatar les obligacions derivades de les respectives Directives comunitàries. Per la seva part, les Administracions Públiques han de vetllar i fiscalitzar el seu compliment.

 

Així mateix ho manifesta l’article 45 de la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, permetent només la realització de projectes o actuacions en aquests espais si estan plenament justificats i seguint un procediment força estricte.
En general, algunes activitats com sol ser el cas dels usos forestals, cinegètics, recreatius i esportius, queden molt restringits. I són incompatibles les activitats industrials, les extractives, l’abocament o eliminació de residus, determinades activitats esportives, l’acampada, els complexos hotelers i recreatius així com l’establiment d’àrees de caça.

 

 La Unió Europea va aprovar l’any 1992 la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, més coneguda com la Directiva hàbitats. Com a precedent s’havia aprovat, tretze anys abans, la Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres (recollida per la Directiva hàbitats), i coneguda com la Directiva de les aus. Aquestes dues normes, que posteriorment van ser transposades en la legislació de l’Estat espanyol, són el marc legal per a la creació de la Xarxa Natura 2000.

L’objectiu global de la Directiva hàbitats és “contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats membres”. Per tant, la Directiva pretén conservar la biodiversitat protegint alhora els hàbitats i les espècies. El principal instrument per assolir aquest objectiu, tot i que no l’únic, és la Xarxa Natura 2000, un sistema europeu coherent d’àrees protegides que hauria d’integrar mostres representatives dels hàbitats naturals d’interès comunitari, d’una banda, i dels hàbitats de les espècies d’interès comunitari, de l’altra. El concepte d’interès comunitari depèn de si s’aplica a un hàbitat o a una espècie, però a grans trets vol dir que tant l’un com l’altra es troben amenaçats de desaparició, tenen una àrea de distribució reduïda o requereixen especial atenció a causa de la seva singularitat.

La Xarxa Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC) i les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats. Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió Europea (CE), de conformitat amb els estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats.