Acord de Custòdia

LAFARGE és una companyia dedicada a la fabricació i comercialització de ciments, amb una instal·lació industrial situada a Montcada i Reixac, que així mateix és propietària de la finca del Turó de Montcada, en el mateix municipi, on ha dissenyat un Pla Estratègic de Gestió Integral i un Pla d'Ús Públic dels espais restaurats per la seva activitat extractiva, que té entre altres objectius el de millorar l'entorn i potenciar i divulgar la biodiversitat de l'espai recuperat.

ACER (Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca), és una entitat especialitzada en la gestió del territori plenament capacitada per dur a terme en el Turó de Montcada les actuacions previstes en el Pla Estratègic de Gestió Integral i en el Pla d'Ús Públic promogut per LAFARGE mitjançant un programa anual consensuat, aprovat i avaluat anualment.

Objetius generals

Les parts estan d'acord en la necessitat vigent de fer compatible l'ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials perquè puguin gaudir i respectar-ho totes les persones i també les generacions futures. Aquesta necessitat es converteix al principi rector que inspira en tot moment la interpretació dels pactes que inclou l'ACORD MARC DE CUSTÒDIA i determina el seu valor davant la societat.

 

 

 


Objetius específics

Les parts estan d'acord en la necessitat d'abordar en la superfície identificada com “Turó de Montcada” l'ordenació i regulació de l'ús públic, independitzant-la de les zones d'ús industrial, posant en valor el seu patrimoni històric, etnogràfic i natural per aconseguir el gaudi públic mitjançant la creació de senderes, zones de descans i esplai, espais de reflexió, zones d'interpretació de la naturalesa, etc, tot això amb el component de respecte ambiental cap al patrimoni natural i paisatgístic que el Turó atresora.

En virtut de quant antecedeix, les parts han considerat la conveniència de formalitzar el present ACORD MARC DE CUSTÒDIA, que es regirà pels següents:

 

Els objectius específics que es pretenen aconseguir amb aquest contracte són els següents:

Promoure la restauració dels valors patrimonials i naturals de la finca del Turó de Montcada.

Vetllar per la conservació i potenciació de la biodiversitat de la finca, mitjançant el seguiment dels paràmetres que posen de manifest aquests valors i la creació i manteniment d'hàbitats diversos.

Divulgar i posar en valor tots els elements patrimonials i naturals del Turó de Montcada, com a oportunitat del gaudi i l'oci de la ciutadania en la finca.

Garantir la compatibilitat de les activitats que es duen a terme en el Turó de Montcada amb la resta dels objectius esmentats, ordenant els usos.

 

ACER durà a terme les actuacions acordades i el seguiment del nivell de compliment d'aquests objectius, amb la periodicitat pactada, mitjançant un PLA D'ACTUACIONS ANUAL, així com, executar les tasques descrites conforme al calendari previst i indicat en el document que es recull en l'ANNEX IV d'aquest Acord.

 


Contingut

Mitjançant el present ACORD MARC DE CUSTÒDIA, LAFARGE, com a propietària de la superfície identificada com a “finca del Turó de Montcada” assumeix el compromís d'usar  aquesta superfície d'acord amb els objectius exposats anteriorment, autoritzant el seguiment a ACER, que com a entitat de custòdia orientarà i assessorarà a la propietat en tot el concernent amb la gestió de la biodiversitat, conservació del medi natural, ajudes a la millora de la finca i gestió de l'ús públic, realització d'activitats educatives, ciutadanes o participatives que, atenent a la legislació sectorial vigent i respectant els principis inspiradors del Pla Estratègic i de Gestió del Turó de Montcada, hagin estat prèviament aprovades en el Pla d'actuacions Anual i s'acordi desenvolupar en la mateixa. Totes les actuacions que es portin a terme seran amb la prèvia autorització i supervisió de l'Òrgan gestor del Parc Natural de la Serra de Collserola.